اخبار
 
ردیف  رشته ، گرایش قزوین تاکستان بوئین زهرا آوج الوند آبیک دانسفهان شال
1 ریاضی کاربردی * * *          
2 ریاضی محض *   *          
3 ریاضیات و کاربردها * * *          
4 زیست شناسی (عمومی) *     *        
5 زیست شناسی (علوم گیاهی) *     *        
6 فیزیک هسته ای *              
7 فیزیک اتمی و مولکولی *              
8 فیزیک حالت جامد *   *          
9 شیمی (محض) *   *          
10 شیمی (کاربردی) *   *          
11 مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) *   *          
12 زمین شناسی (محض) *     *        
13 زمین شناسی  *     *        
14 زمین شناسی (کاربردی) *              
15 آمار * *            
16 آمار و کاربردها * *            
17 علوم کامپیوتر * * *   *     *
18 مهندسی صنایع *   *          
19 مهندسی صنایع(چند بخشی) * * *          
20 مهندسی کشاورزی (اقتصاد کشاورزی) *   *          
21 علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی) * * *          
22 علوم تربیتی(پیش دبستانی و دبستانی) * * *     *    
23 علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی چند بخشی) * * * *   *    
24 راهنمایی و مشاوره * * *     * *  
25 مترجمی زبان *   *         *
26 زبان و ادبیات فارسی(محض) * * *         *
27 حسابداری * * *          
28 حسابداری (چند بخشی) * * * * *   * *
29 تربیت بدنی  *   *          
30 تربیت بدنی(خواهران و برادران) *   *          
31 علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش *              
32 علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش *   *          
33 جغرافیای انسانی(روستایی) *   *          
34 جغرافیای انسانی (شهری) *              
35 جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی) *              
36 جغرافیا طبیعی                
37 جغرافیا و برنامه ریزی شهری *   *          
38 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی * * *          
39 جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) *   *          
40 ژئومورفولوژی *              
41 آب و هواشناسی *              
42 روانشناسی عمومی * *            
43 روانشناسی(چند بخشی) * * * *        
44 مدیریت دولتی * * *          
45 مدیریت بازرگانی * * * *        
46 الهیات ادیان و عرفان (چند بخشی) *              
47 الهیات تاریخ و فرهنگ (چند بخشی) *   * *   *    
48 الهیات علوم قرآن (چند بخشی) * * *   *     *
49 الهیات فلسفه و کلام (چند بخشی) *     *        
50 الهیات فقه و مبانی(چند بخشی) * * * * * * * *
51 علوم اقتصادی (نظری) *   *         *
52 علوم اجتماعی(پژوهشگری) * * *          
53 علوم اجتماعی مددکاری *              
54 علوم اجتماعی برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه   *            
55 علوم اجتماعی تعاون و رفاه و اجتماعی   *            
56 حقوق * * * * *   * *
57 علم اطلاعات و دانش شناسی   *            
58 زبان و ادبیات انگلیسی *              
59 تاریخ *              
60 زبان و ادبیات عرب *              
61 زبان و ادبیات عربی *              
62 علوم سیاسی * *       *    
63 مدیریت دولتی چند بخشی * * *     * * *
64 مدیریت بازرگانی چند بخشی * * * *       *
65 مدیریت صنعتی چند بخشی *   * * *   * *
66 مدیریت جهانگردی چند بخشی *   *       * *
67 مهندسی مدیریت اجرایی * * *          
68 مهندسی مدیریت پروژه * * *          
69 مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات *              
70 مهندسی خودرو *              
71 مهندسی پلیمر *              
72 مهندسی پزشکی- گرایش بیومکانیک *              
73 مهندسی برق- قدرت *              
74 مهندسی ماشینهای کشاورزی *              
75 مهندسی علوم کشاورزی * * *          
76 مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها * * * *        
77 مهندسی آب و خاک * * * *        
78 مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست *     *        
79 مهندسی علوم دامی *   *       *  
80 مهندسی اقتصاد کشاورزی * * * * *   *  
81 علوم و مهندسی صنایع غذایی *              
82 علوم و مهندسی آب خوشه آبیاری و زهکشی *              
83 مهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی -زراعت * * *          
84 مهندسی کشاورزی-آب * * *          
85 مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی *              
86 مهندسی فناوری اطلاعات (چند بخشی) * * * * *      
87 مهندسی کامپیوتر(نرم افزار) *   * * *      
88 علوم کامپیوتر(چند بخشی) * * *   *      
89 مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چند بخشی     *          
90 مهندسی رباتیک *              
91 مهندسی کامپیوتر-رایانش امن *              
92 کتابداری و اطلاع رسانی   *            
93 کتابت و نگار گری *              
94 صنایع دستی *              
95 ارتباط تصویری *              
96 نقاشی (نقاشی عمومی) *              
97 مهندسی شهرسازی *              
98 مرمت بناهای تاریخی *              
    92 39 52 20 10 7 9 12
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر